آزمون فصل نظریه گراف ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی- نام:       نام خانوادگی:

1) گرافی از مرتبه 8 و اندازه 11 است به طوری که درجه هر راس آن 2یا 3 می باشد. این گراف چند راس از درجه 3 دارد؟

6                              4                              3                              2

2) دنباله درجه ریوس گراف همبند عبارتند از  به طوری که دو راس با درجه های بزرگتر مجاور نیستند. تعداد دور به طول 4 کدام است؟

            3                              2                              1                              0

3) چند گراف 2- منتظم از مرتبه 10 وجود دارد؟

6                              5                              4                              3

4) دنباله درجه ریوس یک گراف همبند  می باشد. کمترین مقدار  کدام است؟

4                              3                              2                              1

5) دنباله درجه ریوس یک گراف ساده  است. کدام گزینه درست است؟

قطعا دارای دور             ناهمبند                       همبند               درخت