تاریخچه مختصری از تئوری فازی

تئوری فازی در سال 1965 توسط پروفسور لطفعلی زاده در مقاله ای تحت عنوان «مجموعه های فازی» معرفی گردید در ابتدای پیدایش تفکر فازی استقبال چندانی از آن نشد، زیرا برخی آن را بر خلاف اصول علمی می دانستند و نیز کاربردهای آن ناشناخته بود. بسیاری از مفاهیم بنیادی تئوری فازی به وسیله پروفسور لطفعلی زاده در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 مطرح گردید.در سال 1973 مقاله دیگری تحت عنوان « طرح یک راه حل جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های پیچیده و فرایندهای تصمیم گیری» منتشر کرد. او در این مقاله مفهوم متغیرهای زبانی و استفاده از قواعد "اگ و آنگاه" را برای فرموله کردن دانش بشری معرفی نمود. مهندسان ژاپنی به سرعت دریافتند، که کنترل کننده های فازی به سهولت قابل طراحی بوده و در موارد بسیاری می توان از آنها استفاده کرد. در سال 1980 اولین کاربردFL یعنی کنترل سیستم تصفیه آب توسط شرکت ژاپنی "سوگنو" ساخته شد. سپس یکی از پیشرفته ترین سیستم های کنترل قطار زیرزمینی را در جهان به وجود آوردند. این موفقیت ها توجه آمریکا و اروپا را جلب کرد، تا بزرگترین سازمان مهندسی "IEEE" سیستم های فازی را به رسمیت بشناسد.

دیدگاه فازی می گوید که تقریباً تمام حقیقت، حقیقتی خاکستریاست، حقیقت تماماً کسری است، حقیقت تماماً فازی است. این همان اختلاف شب و روز است، حالت گرگ و میش.

 

ریاضیات کلاسیک

ریاضیات فازی

مجموعه یعنی تابع عضویت با برد 0و1

مجموعه یعنی تابع عضویت با بردپیوسته 

مفاقیم کاملاً دقیق

مفاهیم منعطف و کیفی

استدلال دقیق و مکانیکی

استلال تقریبی و انسانی

منطق دوارزشی ارسطویی

منطق فازی با ارزش های کیفی

دنیای خیالی

دنیای واقعی