harikalar diyari پارکی است در مسیر جاده آنکارا به بی پازاری و نزدیک کمربندی این شهر

پارکی است بسیار وسیع دارای تجهیزاتی از قبیل : 1) شهر بازی  2) میز و منقل و مکان سربسته برای پیک نیک

3) دریاچه همراه با قایق 4) محیطی شامل بسیاری از شخصیت های کارتونی که فضای بسیار مهیج و شادی

 آفرینی برای بچه ها ایجاد می کند  5) مسجد    6) بوفه    7) ترنی برای گردش در پارک   8) آبشار  9)وسایل بازی

برای کودکان