1- در مثلث ABC زوایای B , C به ترتیب برابر 15 , 30 درجه می باشد و نقطه D روی ضلع BC چنان است که BD=CD . اندازه زاویه ADB را پیدا کنید.( برای دانش آموزان سال دوم دبیرستان و مقاطع بالاتر)

2-تابعی مثال بزنید که همه جا پیوسته باشد، ولی هیچ جا مشتق نداشته باشد.(برای دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی)