با طرح فعالیت های مناسب، فرصت هایی برای یادگیری ایجاد کنیم.


سالم برزگر

مدرس مراکز تربیت معلم و دبیر ریاضی

ارایه شده در یازدهمین کنفرانس ریاضی ایران
S_barzegar_85@yahoo.com

یادگیری ریاضی فقط از طریق تجربه کردن، سوال کردن، کشف کردن، رد کردن، توضیح دادن و بحث کردن صورت می گیرد. بنابراین برای یادگیرنده، ریاضی باید نوعی از یادگیری باشد که به حداقل دانش پایه ای و مقدار زیادی تجربه در بررسی موقعیت ها، با استفاده از انواع خاصی از مهارت فکری، احتیاج داشته باشد[5]. در این مقاله به دلیل محدودیت فقط به سه نمونه فعالیت از پایه های مختلف

 همراه با شیوه آموزش آنها، اشاره شده است که این روش، در کلاس های درس محقق، همواره در جهت رسیدن دانش آموزان، به یادگیری و فهم صحیح کمک موثری نموده است.